1/31/2007

Fashion TV

opzettelijke nippel glip  

1/31/2007

Samenvatting

U bent naar dit bericht omgeleid om te voorkomen dat geluids- of videofragmenten uit de berichten van deze maand gelijktijdig afgespeeld worden bij bezoeken aan het archief-overzicht. Tevens wordt de bandbreedte-limiet van PhotoBucket omzeild… Meest populaire berichten deze maand:
█▌Kim Kardashian – appelbillen BaDonkADonk Appelkont

1/31/2007

Jayde Nicole

eD2k

1/31/2007

Rijpe Appeltjes

rijpe appeltjes

1/31/2007

Masturberen

1/31/2007

Andra Chiorascu (Roemenië)

1/26/2007

Madonna

Madonna – „Paradise”

1/24/2007

Op Een Oude Fiets Moet Je Het Leren

oude fiets

1/23/2007

Krang: Popster

【U2B】

1/23/2007

BaDonkADonk Appelkont

applebutt

NuJij-boekenlegger
appelbillen

't Wie op in joun, doe kom der in soldaet by 't Barrahûs ûnder Ljouwert. Hy wie op 't hynder en frege om ûnderdak. Dat krige er. 't Hynder kaem yn 'e skuorre en hy kom by de minsken yn 'e hûs. Dêr wie nòch ien yn 'e hûs – in frommes – dy soe dêr ek oernachtsje. Doe't se meielkoar iten en dronken hienen, sei de frou: „Nou krije wy elk in lekkere apel”. Hwant sy hienen dêr in great apelhôf. Doe smiet de frou har elk in apel ta. It wie de soldaet opfallen dat it frommes de apel opheinde krekt as in keardel. Sy sloech de knibbels tsjin elkoar oan. Doe't er even allinne wie mei de boer, warskôge er him. „Dat is gjin goed spul”, sei er, sa en sa. Doe sei de boer: „Dit is àl in minne goai. Hoe matte wy dit ha”. Doe't se wer yn 'e hûs kommen sei de soldaet tsjin 't frommes: „Ik mat ûnder 't hynder sliepe, oars wol 't hynder net stil stean”. Hy krige stikem in bosk strie, doe't er yn 'e skuorre kom en hy luts syn jas út dy't er om 't strie hinne die. Doe stelde er him fordekt op. 't Woarde stil. Sy slepten allegear op har menier, doe kom it 'frommes' fan boppe, yn 'e skuorre en doe seach se nei de soldaet – dat wie dy striepoppe fansels. Doe stiek se de 'soldaet' mei de dolk yn 'e bealch. Mar doe kom de soldaet gau to foarskyn en sloech har de kop fan 'e romp. 't Wie in keardel, in ynbrekker. Heit fortelde 't faek.
Zie ook:
██ Kim Kardashian ██ Kim Kardashian ██ Kim Kardashian ██ Kim Kardashian ██ Kim Kardashian ██ Kim Kardashian
latina met appelvormige billen

1/23/2007

Emma Harper

1/22/2007

Sophia Smith

1/22/2007

HB

【afbeelding 584×778】 【XS2】

1/16/2007

Jaimito Injeção

kontinjectie 

1/16/2007

Balbeheersing

balbeheersing № 9
loops

1/15/2007

Michelle Monroe

1/10/2007

Vroedvrouw

vroedvrouw

1/09/2007

Regiment

Muziek van Brian Eno & David Byrne: LP „My Life In The Bush Of Ghosts” uit 1981
  1. ‚Regiment’
Zie ook Talking Heads  Download

1/09/2007

Bergmeer

【PhotoBucket】

1/09/2007

Sprookjeskasteel

【PhotoBucket】

1/09/2007

Ster En Maan Eilandjes

【PhotoBucket】

1/09/2007

IJszee

【PhotoBucket】

1/07/2007

Negerinnen

Τіts & Αѕѕ

1/06/2007

Dakota Rae Patrick Naakt

▫▫▫▫▫▫▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
Nieuwere posts ◄┘Terug ⌂ Oudere posts

Translate|Vertaal:

Volgers:

Archief


Locations of visitors to this page
eXTReMe Tracker
Sexy Naked Blogs Personal Blogs BlogRankers.com